PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
     
     
     
TẤM NHỰA COMPOSITE (FRP) - 4.5 MM TẤM NHỰA COMPOSITE (FRP) - 4 MM TẤM NHỰA COMPOSITE (FRP) - 3.5 MM
     
     
TẤM NHỰA COMPOSITE (FRP) - 2.5 MM TẤM NHỰA COMPOSITE (FRP) - 2 MM TẤM NHỰA COMPOSITE (FRP) - 1.5 MM
     
     
TẤM NHỰA COMPOSITE (FRP) - 1.2 MM TẤM NHỰA COMPOSITE (FRP) - 1 MM TẤM NHỰA COMPOSITE (FRP) - 0.8 MM
     
     
TẤM NHỰA COMPOSITE (FRP) - 0.5 MM