PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
     
     
     
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT CHUẨN TẤM NHỰA COMPOSITE (FRP) - 2.0 MM TẤM NHỰA COMPOSITE (FRP) - 1.5 MM
     
     
TẤM NHỰA COMPOSITE (FRP) - 1.2 MM